OBCHODNÍ PODMÍNKY

facebook

 

Kontakty:

Zábavní Centrum Černý Most (Garáže 3NP)
Chlumecká 8,
198 19 Praha 9

tel : 281 916 188
fax : 281 916 189
info@kartareal.cz


Otevírací doba:

Po - Čt  14:00-22:00 
14:00-23:00
So  12:00-23:00
Ne 12:00-22:00

Vážení zákazníci,

  Provoz motokár na Černém Mostě je ukončen.

 

  Od srpna 2012 fungujeme téměř v centru Prahy na Žižkově na Praze 3, Olšanské ulici 6 (podzemní garáže vedle budovy O2). Navíc se svezete na nejvýkonnějších motokárách v Praze s motory Subaru 270ccm bez omezovačů... Pro řidiče je rozlehlý parking zdarma.

 
Váš KartAreal

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti objednatele služeb v podobě pronájmu indoorových motokár a dalších služeb nabízených poskytovatelem (dále jen "služby") - KartAreal Martin Čížek Mal-Com, s místem podnikání U Kombinátu 440, 100 00 Praha 10, IČ: 63114241. 
1.2. Objednatel služeb (dále jen „objednatel“) je navrhovatelem ve smyslu ustanovení § 43a Občanského zákoníku. KartAreal Martin Čížek Mal-Com (dále jen „poskytovatel“) je ve vztahu k objednateli osobou, které je návrh na uzavření smlouvy určen ve smyslu ustanovení § 43a Občanského zákoníku. Po přijetí návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 43c Občanského zákoníku vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem smluvní vztah, vyplývající z obsahu akceptované objednávky.
1.3. Službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí veškeré služby, které v rámci svého předmětu podnikání poskytovatel nabízí a zajišťuje na svých webových stránkách www.motokary-ccm.kartareal.cz a objednatel si je ve své objednávce objedná.
1.4. Tam, kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o smlouvě, rozumí se tím smluvní vztah založený mezi objednatelem a poskytovatelem objednávkou, který se řídí těmito obchodními podmínkami.

2. Podmínky přijetí objednávky a její plnění

2.1. Podmínkou přijetí objednávky, je její doručení poskytovateli. Objednávku může objednatel učinit písemně, elektronicky (e-mailem), telefonicky nebo uzavřením samostatné smlouvy. Telefonickou objednávku je objednatel povinen neprodleně poskytovateli potvrdit emailem (příp. písemně dopisem). Objednávka objednatele musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, tj. zejména jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, případně IČ, DIČ, bydliště nebo místo podnikání, bankovní spojení a kontaktní telefon či obchodní firmu nebo název právnické osoby, adresu sídla, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní osobu a přesnou specifikaci objednávaných služeb. 
2.2. Objednatel je plně odpovědný a zavazuje se předat poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro řádné a včasné splnění objednávky, tedy zejména přesné informace o tom, jaké služby jsou na základě objednávky požadovány a to v dostatečném časovém předstihu, aby byl poskytovatel na jejich základě schopen poskytnout řádně požadované služby.
2.3. Je-li obsah objednávky sestaven poskytovatelem na základě zadání objednatele, předloží poskytovatel takto sestavenou objednávku objednateli ke schválení. Nevyjádří-li se k ní objednatel písemně nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího předložení, považuje se objednávka za schválenou, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2.4. Poskytovatel zaručuje objednateli plnění objednávky v takovém rozsahu a kvalitě, které odpovídají požadovaným službám v objednávce uvedených.

3. Cena a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje poskytovateli zaplatit za poskytnuté služby cenu v objednávce uvedenou, popř. cenu následně poskytovatelem upravenou dle skutečného rozsahu a charakteru poskytnutých služeb v souladu s požadavky objednatele. 
3.2. Cenu služeb se objednatel zavazuje poskytovateli zaplatit na jeho účet č. 19-5534290287/0100 vedený u Komerční Banky a to následujícím způsobem :
  a) poskytovatel vystaví objednateli zálohovou fakturu ve výši 50% z celkové ceny za poskytnuté služby, kterou je objednatel povinen poskytovateli uhradit do 10 dnů ode dne vystavení zálohové faktury, nejpozději však 2 týdny před zahájením poskytování služeb (před konáním akce).
  b) zbývající část ceny za poskytnuté služby je objednatel povinen poskytovateli uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne vystavení daňového dokladu – faktury, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Poskytovatel je oprávněn fakturu vystavit nejpozději do 7dnů ode dne poskytnutí služeb (konání akce).

Faktury poskytovatele se považují za řádně uhrazené, pokud jsou zaplaceny ve lhůtě splatnosti, v plné výši a v účtované měně.

Objednatel není oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný nárok.

3.3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny služeb, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení objednatele s úhradou ceny služeb 15 dní, je objednatel povinen zaplatit na výzvu poskytovatele smluvní pokutu až do výše 30.000,- Kč dle určení poskytovatele.
3.4. Jakékoliv námitky či výhrady k faktuře poskytovatele je objednatel oprávněn písemně vytknout nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení objednateli. Po uplynutí této doby se k nim již nepřihlédne.
3.5. Zaplacením úroků z prodlení, případně smluvní pokuty, není dotčen případný nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

4. Storno podmínky

4.1. Pro případ zrušení objednávky objednatelem před zahájením poskytování služeb (akce) se sjednává, za níže uvedených podmínek, následující storno poplatek:  

4 týdny před akcí 10% z ceny objednaných služeb

3 týdny před akcí 15% z ceny objednaných služeb

2 týdny před akcí 20% z ceny objednaných služeb

1 týden před akcí 50% z ceny objednaných služeb

3 dny před akcí  80% z ceny objednaných služeb

2 či 1 den před akcí či v den akce 100% z ceny objednaných služeb

4.2. V případě, že objednatel zruší pouze část objednaných služeb, sjednává se storno poplatek ve lhůtách a výších uvedených v předchozím odstavci (4.1.), avšak pouze z ceny části těch služeb, které byly objednatelem zrušeny.
4.3. Dojde-li ke zrušení objednávky objednatelem, ten se tímto zavazuje poskytovateli uhradit storno poplatek na jeho účet č. 19-5534290287/0100 vedený u Komerční Banky a to nejpozději do 14 dnů ode dne vystavení faktury, znějící na výši storno poplatku. Faktura se považuje za řádně uhrazenou, pokud je uhrazena ve lhůtě splatnosti, v plné výši a ve fakturované měně. Objednatel není oprávněn si oproti fakturované částce jednostranně započíst jakýkoli vzájemný nárok.
4.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou storno poplatku poskytovateli, je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Přesáhne-li doba prodlení objednatele s úhradou storno poplatku 15 dní, je objednatel povinen zaplatit na výzvu poskytovatele smluvní pokutu až do výše 30.000,- Kč dle určení poskytovatele.
4.5. Zaplacením úroků z prodlení, případně smluvní pokuty, není dotčen případný nárok poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

5. Závěrečné ujednání

5.1. Veškeré právní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem ČR, jmenovitě pak obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění. 
5.2. Jakékoliv spory vzniklé mezi stranami se budou řešit především smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu možné mimosoudní cestou, je každá ze stran oprávněna obrátit se na místně a věcně příslušný soud dle obecně závazných právních předpisů. 
5.3. Poskytovatel může objednateli zasílat svá obchodní sdělení.
5.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit.